Contractenrecht

Het Nederlandse recht huldigt het beginsel van de zogenaamde contractsvrijheid. Dat betekent, dat u in beginsel elk contract kunt sluiten, tenzij de wet bepaalde contracten of onderdelen daarvan verbiedt.

De contractsvrijheid biedt u dus veel mogelijkheden. Daar staat echter tegenover, dat deze contractsvrijheid ook nadelen met zich kan meebrengen. Immers, uw wederpartij kan een bepaalde voor hem/haar gunstige bepaling in het contract laten opnemen, waaraan u dan dus gebonden bent. Immers, wat voor de ene contractspartij gunstig is is bijna per definitie ongunstig voor de andere contractspartij.

Bij het sluiten van contracten wordt voorts vaak verwezen naar algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn echter alleen dan van toepassing, indien deze op de juiste wijze en tijdig aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. Indien u zich dus van uw eigen algemene voorwaarden wenst te bedienen, dient u er attent op te zijn, dat u op de juiste en tijdige wijze deze algemene voorwaarden bij of voorafgaand aan het sluiten van het contract aan uw wederpartij ter hand stelt. Daarbij is nog van belang, dat, ondanks de eerder genoemde contractsvrijheid, niet elk beding van de algemene voorwaarden automatisch rechtsgeldig is. Dit laatste geldt met name bij contracten tussen een ondernemer, die zijn algemene voorwaarden hanteert, en een particuliere wederpartij. Deze particulier kan onder bepaalde omstandigheden de vernietiging van bepaalde bedingen in algemene voorwaarden inroepen, indien deze als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.

Conclusie: de contractsvrijheid houdt voor u zowel uitdagingen als risico’s in. Teneinde volop te kunnen profiteren van die uitdagingen en de risico’s zoveel mogelijk te beperken is het zinvol, dat u zich in juridische zin laat bijstaan, alvorens een contract te sluiten. Daarbij is nog van belang, dat niet alleen hetgeen op papier is vastgelegd als overeengekomen beschouwd wordt, doch ook al hetgeen u mondeling met uw wederpartij hebt afgesproken. Van Rooy | Van Kessel Advocaten biedt u graag haar diensten aan om u op het punt van het contractenrecht terzijde te staan. Daarbij kunt u zowel denken aan juridische bijstand in de adviserende sfeer als in een gerechtelijke procedure.
Webdesign: Animo Reclame Tilburg