Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN ROOY | VAN KESSEL ADVOCATEN, GEVESTIGD TE BOXTEL

Artikel 1
Van Rooy | Van Kessel Advocaten is een maatschap, bestaande uit beroepsvennootschappen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Van Rooy | Van Kessel Advocaten, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 3
Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Van Rooy | Van Kessel Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de declaratie, dat de opdrachtgever in de betreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar, waarin de beroepsfout is gemaakt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade is uitgesloten.

Artikel 4
Van Rooy | Van Kessel Advocaten voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Van Rooy | Van Kessel Advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 5
Elke aan Van Rooy | Van Kessel Advocaten gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Van Rooy | Van Kessel Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

Artikel 6
Declaraties van Van Rooy | Van Kessel Advocaten worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en kosten van derden (verschotten). Declaraties van Van Rooy | Van Kessel Advocaten zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen is Van Rooy | Van Kessel Advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 7
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen, die voor Van Rooy | Van Kessel Advocaten werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Natuurlijke personen, die (al dan niet slechts in fiscale respectievelijk fictieve zin) in een dienstverband tot Van Rooy | Van Kessel Advocaten staan of hebben gestaan, zijn jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 8
Indien de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening door Van Rooy | Van Kessel Advocaten kan hij zijn klacht hierover deponeren bij de klachtenfunctionaris van Van Rooy | Van Kessel Advocaten. Op de klachtenafhandeling is het kantoorklachtenreglement van Van Rooy | Van Kessel Advocaten van toepassing. Op verzoek van de opdrachtgever ontvangt hij een exemplaar van dat kantoorklachtenreglement. Van Rooy | Van Kessel Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze regeling.

Artikel 9
Op de tussen Van Rooy | Van Kessel Advocaten en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en op eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Van Rooy | Van Kessel Advocaten, maar ook ten behoeve van de leden van de maatschap, van bestuurders van matenrechtspersonen, van werknemers en van hulppersonen van de maatschap.
Webdesign: Animo Reclame Tilburg